دانلود مقاله isi عدم اطمینان بازار تأمین: کاوش در مورد عواقب و پاسخ ها در انتقال پایداری

دانلود مقاله isi عدم اطمینان بازار تأمین: کاوش در مورد عواقب و پاسخ ها در انتقال پایداری

دانلود-مقاله-isi-عدم-اطمینان-بازار-تأمین-کاوش-در-مورد-عواقب-و-پاسخ-ها-در-انتقال-پایداریدانلود مقاله isi عدم اطمینان بازار تأمین: کاوش در مورد عواقب و پاسخ ها در انتقال پایداری

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: ۲۰۱۵

چکیده
غالباً این فاكتورها تجاری و نه فن آوری هستند كه مانع اتخاذ ارزش بالقوه می شوند
نوآوری ها در سیاست گذاری انرژی ، به تجزیه و تحلیل و تحریک تقاضای مصرف کننده توجه زیادی می شود
برای انرژی های تجدید پذیر ، اما فن آوری های جدید ممکن است برای تهیه محصولات و بازارهای عرضه جدید نیز نیاز داشته باشند
خدمات برای ایجاد ، بهره برداری و حفظ فناوری نوآورانه. در این مقاله به بررسی تأثیر آن می پردازیم
محدودیت های تأمین اعتبار در طولانی مدت در مورد نوآوری های مربوط به پایداری ، با استفاده از مورد
بیولوژیکی از زباله های آلی. عدم اطمینان در قیمت گذاری و در دسترس بودن مواد اولیه (یعنی ضایعات) ممکن است
ایجاد بن بست در بازار و جلوگیری از سرمایه گذاران بالقوه. ما برای تحقیق در مورد تحقیقات قبلی ترسیم می کنیم
مشکل را پیدا کنید و مشخص کنید چه اقداماتی برای رفع آن ممکن است انجام شود. ما یک برنامه تحقیقاتی را پیشنهاد می کنیم که هدف آن است
خرید و تأمین دانشمندان و محور این امر است که نیاز به درک بهتر تعامل بین آنها دارد
تکامل بازار و عدم اطمینان از عرضه و ‘شکل دهی بازار’ – چگونه ذینفعان می توانند به طور مشروعیت
تأثیر تحول در بازار عرضه – برای حمایت از پذیرش نوآوری مرتبط با پایداری

abstract
Often it is commercial, not technological, factors which hinder the adoption of potentially valuable
innovations. In energy policy, much attention is given to analysing and incentivising consumer demand
for renewable energy, but new technologies may also need new supply markets, to provide products and
services to build, operate and maintain the innovative technology. This paper addresses the impact of
supply constraints on the long-term viability of sustainability related innovations, using the case of
bioenergy from organic waste. Uncertainties in the pricing and availability of feedstock (i.e. waste) may
generate market deadlock and deter potential investors. We draw on prior research to conceptualise the
problem, and identify what steps might be taken to address it. We propose a research agenda aimed at
purchasing and supply scholars and centred on the need to understand better the interplay between
market evolution and supply uncertainty and ‘market shaping’ – how stakeholders can legitimately
influence supply market evolution – to support the adoption of sustainability related innovation

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0