سمینار شهری

سمینار شهری

سمینار-شهرینیازسنجی و مکانیابی فرودگاه
موقعیت یک فرودگاه می‌تواند اثرات گوناگونی برکاربری ها و فعالیت‌های پیرامون وحتی بروی یک شهر داشته باشد. این تاثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشند که می‌توان از جمله اثرات اقتصادی، توسعه ای، بصری و … اشاره کرد. مکانیابی درست یک فرودگاه در شهر میتواند آن شهر را از لحاظ اقتصادیء گردشگری و …. ارتقا دهد و برعکس آن مکانیابی نادرست فرودگاه باعث ایجاد شهری آلوده (چه از نظر آلودگی صوتی و چه از نظر آلودگی محیطی) و کثیف خواهد شد. حال با توجه به مطالب گفته شده می‌توان ضرورت مکانیابی را در شهر بیشتر درک کرد و متوجه شد .

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0