پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «دونامه»

پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «دونامه»

پاورپوینت-درس-هشتم-هدیه-های-آسمان-پایۀ-پنجم-دبستان-«دونامه»دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «دونامه»
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۴

دو نامه
امین با دقت به حر فهای آقا معلم گوش می داد. فرهاد از انتهای کلاس با خشم به او زل زده بود و زیر لب غُرغُر میکرد:
حالا دوچرخ هی مرا می اندازی! حسابت را می رسم!
درس تمام شد. فرهاد برگه ای از دفترش کند و روی آن نوشت:
«فکر نمی کردم این قدر حسود و کینه ای باشی و چشم دیدن دوچرخه ام را نداشته باشی… » رضا که کنار فرهاد نشسته بود تا چشمش به برگه افتاد با تعجب گفت: منظورت چه كسی است؟
همین امین؟!
همین که زنگ تفریح را زدند، فرهاد برگه را جلوی امین انداخت و گفت: حالا خوب است دوچرخه ات مال خودت نیست! مال پسر عمویت است. خودش دوچرخه ی نو خریده و این را بخشیده به تو!
فرهاد با اخم به سوی درِ کلاس رفت؛ بعد سرش را بر گرداند و گفت: حالا نوبت دوچرخه ات است!
امین سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. بچه ها یکی یکی از کلاس بیرون رفتند. امین تنها و غمگین، برگه را باز کرد و خواند؛ دلش گرفت؛ نزدیک بود گریه اش بگیرد؛ کنار پنجره ایستاد؛چشمش به فرهاد افتاد که با خشم به طرف دوچرخه ی او می رفت… .

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0