پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی(

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی(

پروتکل-درمانی-وسواس-بارویکرد-شناختی--رفتاری-رفتاردرمانی-دیالکتیکی-پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی(
کارعملی واحد درسی نظریه های رواندرمانی
فرمت فایل: پی دی اف
تعداد صفحه:۲۰

بخشی از متن
اختلال وسواس اجباری Disorder Compulsive Obsessive : OCD
ویژ گی اصلی اختلال و سواس بی اختیاری OCD وجود و سواس های فکری یا عملی یا هر دو آنها ست شخیص OCD به ظاهر کاری آ سان و ساده به نظر می آید. با این حال،تشخیص OCD ممکن است کار چالش انگیز و سختی با شد، زیرا بعضی از ویژگی های آن با ویژ گی های دیگر اختلال ها همپوشیی دارد،از جمله با اختلال هایی مانند تیک ،اختلال های کنترل تکانه،اختلال شخصیت وسواسی ،اختلال جسمانی شکل ،اختلال اضطراب فراگیر ،هراس ها اختلال های خوردن،اختلال های روان پریشی و افسردگی .

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0